Wettelijke informatie

Contact: Bimex Solutions SRL
BTW : BE0782342810
Stad: 5590 Achêne
Land : België
E-mail : contact@bimexsolutions.be
Website : https://www.bimexsolutions.be
Telefoon: +32 (0)83612557

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid (zie hieronder).

Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons alle rechten voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de diensten die erin kunnen worden verleend. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij geven u geen impliciete of expliciete toestemming door onze diensten aan u ter beschikking te stellen, en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Auteursrecht / Intellectuele eigendom

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw intellectuele eigendom is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere rechten, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Inleiding

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijk identificeerbare informatie (hierna "Gegevens" genoemd) die kan worden verzameld bij het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten waarover wij geen zeggenschap hebben of die geen eigendom van ons zijn, of op personen die geen werknemers of agenten van ons zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben. Dank u dat u de tijd neemt om onze Gebruiksvoorwaarden te lezen.

Gegevensverzameling

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen persoonlijke gegevens over u op de volgende manieren worden verzameld of verwerkt:

- Een formulier verzenden ;
- Een koekje sturen.

1. Een formulier verzenden

Wanneer u met ons communiceert via e-mail, kunnen wij u vragen om specifieke informatie te verstrekken via formulieren. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen de gevraagde informatie in te voeren en te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, stemt u ermee in dat wij deze informatie verzamelen en gebruiken.

2. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een webserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het houdt bij welke website wordt bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Het is mogelijk dat, tijdens uw bezoek aan de www.bimexsolutions.beIndien u niet wilt dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst, kunt u dit kenbaar maken door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

Hierdoor kunnen wij uw navigatie op onze site bij uw volgende bezoeken optimaliseren (automatische herkenning van de taal van de interface, verkorte stappen in geval van een bestelling, ...).

Het gebruik van cookies stelt ons in staat de activiteiten van onze gebruikers beter te begrijpen. Deze informatie is belangrijk omdat het ons in staat stelt diensten te blijven verlenen die zo goed mogelijk aan uw behoeften en verzoeken beantwoorden. Informatie die het gedrag van bezoekers aan onze site weergeeft, wordt in geaggregeerde vorm verzameld en geeft geen gemakkelijk identificeerbare individuele informatie weer.

Doelstellingen

Uw gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

* Antwoorden op uw vragen.
* Productie van statistieken.
* Contactpersoon (facultatieve gegevens).

Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd (bv. via e-mail), gelieve ons dat mee te delen.

Verzamelde informatie

De verzamelde informatie is als volgt:

* Uw ip adres (automatisch gedetecteerd) ;
* Uw e-mailadres indien u dat aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar deze site te sturen;
* Alle informatie betreffende de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
* Alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven;

Uw gegevens wijzigen of wissen

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, alsmede het recht om deze informatie te corrigeren. Op verzoek hebt u de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Als u van mening bent dat onze site niet voldoet aan de privacyregels, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, telefoon: +32 (0)2 213 85 40, fax: +32 (0)2 213 85 65, E-mail : commission@privacycommission.be.

Wettelijke informatie